ยอดเยี่ยม!! นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ มวล.คว้าเหรียญรางวัลเรียนดีพระราชทาน ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษมวัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบเหรียญรางวัลเรียนดีของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2564 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนิสิต-นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์จากทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้


ในโอกาสนี้ นายณัฐนภัส กีรติกรพิสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผลการเรียนดี ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88 เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0