สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีมติแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดี

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในคราวการประชุมที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.สมปอง รักษาธรรม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในคราวการประชุมที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 5 ท่าน คือ ผศ.ดร.วิชิต สุขทร ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ และ ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ทั้งนี้ตามคำสั่งเลขที่ 9/2565 และ10/2565 ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0