หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หลังมีการปลดล๊อคการควบคุมโรคระบาดหรือโควิด-19 มากยิ่งขึ้น

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ โรงแรมปุรนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีสมาชิกหอการค้า และเครือข่าย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

โดยประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคน ที่ได้ให้การสนับสนุนภารกิจของหอการค้ามาโดยตลอด ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การขับเคลื่อนภาระกิจของหอกาค้าไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบ แต่ทั้งนี้ต้องขอบคุณสมาชิกที่ยังร่วมกันดำเนินกิจกรรม ทั้งการบริจาค สนับสนุนให้บุคคลากรในองค์กร ร่วมถึงประชาชนที่ด้อยโอกาส ได้รับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม นอกจากนี้สมาชิกหอการค้า ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ อาหาร น้ำดื่ม มอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาลของรัฐ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกภารกิจสำคัญที่หอการค้าได้มีโอกาสชวยเหลือสังคม ในยามที่เจอวิกฤต

โดยในปี 2565 มองหาแนวโน้มทางเศรษฐกิจจะดี หลังจากรัฐบาลมีการปลดล๊อค การควบคุมโรคระบาดหรือโควิด-19 มากยิ่งขึ้น โดยหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมแผนที่จะขับเคลื่อนในหลายมิติ โดยจะให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของหอการค้าไทย เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ การหามาตรการช่วยเหลือดูแลสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 แหล่งเงินทุน ,การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี,การแปรรูปผลผลิตทางเกษตรทั้งระบบ,การปรับตัวของธุรกิจเพื่อให้ขับเคลื่อนได้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19,การจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเปิดเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งนครศรีธรรมราช มีตุ้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม,ส่งเสริมผลักดันระบบโครงสร้างพื้นฐานและ โลจิสติกส์ และสนับสนุนงานด้านการศึกษา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0