สุดปัง! ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

ม.วลัยลักษณ์คว้า 3 รางวัล สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น และรางวัลสถานประกอบการสหกิจศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่น ระบุหลังปรับรูปแบบสหกิจศึกษาเป็น 8 เดือน เพิ่มโอกาสเรียนจบมีงานทำเพิ่มมากขึ้น

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ผลงานทางด้านสหกิจศึกษาของม.วลัยลักษณ์ จำนวน 8 ผลงาน ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายสหกิจภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สป.อว.ได้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินการประกวดรางวัลผลงานสหกิจศึกษาฯ ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 แล้ว ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถคว้ารางวัลสหกิจศึกษาฯในเวทีระดับชาติ มาได้จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลสถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานและผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น รางวัลดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ นายธันวา ทองเกลี้ยง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และรางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่น ได้แก่ เครือโรงแรมอนันตรา ภูเก็ต รีสอร์ท เสนอโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ กล่าวว่า จากการปรับรูปแบบสหกิจศึกษาเป็น 8 เดือน ทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่ทุกหลักสูตรมีการใช้ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการผลักดัน CWIE Platform และผลจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวยังส่งผลให้ช่วงที่ผ่านมาบัณฑิตที่เข้ากระบวนการสหกิจศึกษา 8 เดือน มีโอกาสได้งานทำในสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น

“กระบวนการดังกล่าวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการเตรียมความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ การปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสหกิจศึกษา และการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ทำให้ทุกกระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลายเป็นบัณฑิตที่มีทักษะวิชาการและวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน ซึ่งการคว้า 3 รางวัลใหญ่จาก 3 ส่วน คือ สถานศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการดังกล่าวตอกย้ำความเข้มแข็งของระบบสหกิจศึกษาของเรา” อาจารย์ ดร.อัตนันท์ กล่าว

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีกำหนดเดินทางไปรับโล่รางวัล ในงาน “วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY” ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ต่อไป