ม.ราชกัฏนครฯ ร่วมกับ สพม.นครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ ผอ.สถานศึกษา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคณะครุศาสตร์จัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน

หลังจากการบันทึกตกลงความร่วมมือได้มีการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมหน่วยที่ 1 ภาวะผู้นำทางวิชาการ โดย รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และคณะ กิจกรรมหน่วยที่ 2 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา โดย ดร.ธณัฐชา รัตนพันธ์, ดร.พณกฤษ บุญพบ, ดร.วิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม และคณะ กิจกรรมหน่วยที่ 3 การพัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย อาจารย์เศณวี ฤกษ์มงคล ดร. รัฐพร กลิ่นมาลี อาจารย์อนุวัฒน์ จันทสะ และคณะ กิจกรรมหน่วยที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย ดร.แก้วใจ สุวรรณเวช, ดร.จิราภรณ์ เหมพันธ์ และคณะ กิจกรรมหน่วยที่ 5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดย ผศ.ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ, อาจารย์อรดา โอภาสรัตนากร และคณะ กิจกรรมหน่วยที่ 6 การวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.นิตยารัตน์ คงนาลึก, ผศ.ดร.นิลรัตน์ นวกิจไพทูรย์ และคณะ และกิจกรรมหน่วยที่ 7 การพัฒนากระบวนการนิเทศ ภายในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง, อาจารย์วัยวุฒ อินทวงศ์ และคณะ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0