นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ร่วมปลูกจิตสำนึก “จิตอาสารักษ์ป่า สวนประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิเฉลิมพระเกียรติ”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ร่วมปลูกจิตสำนึก “จิตอาสารักษ์ป่า สวนประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิเฉลิมพระเกียรติ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (1 มิ.ย 65) เวลา 10.00 น. คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในโครงการ “จิตอาสารักษ์ป่า สวนประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเอกชน ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา กว่า 1,200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ิบริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ และร่วมปลูกต้นไม้ และกล่าวว่า กิจกรรม “จิตอาสารักษ์ป่า สวนประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิเฉลิมพระเกียรติ” เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ตามพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา ผสานร่วมกับแนวคิดเรื่องจิตอาสา ประกอบกับวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มมาจากจิตสำนึกที่ดีที่ต้องการจะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช ผสานกับหลักคิดที่ว่า เราทำความดีด้วยหัวใจ ถือเป็นโครงการที่มีหลายภาคส่วนพร้อมใจกันเพื่อที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศชาติ ทำให้พื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิเฉลิมพระเกียรติ มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป และเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ไทย และมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจัง เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้กับลูกหลานสืบไป
ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆ บริเวณสวนประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ ต้นแซะ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัด กระถินเทพา และปลูกต้นไม้ประดับริมถนน ได้แก่ต้นจิกนา ทองอุไร รวมจำนวน 1,200 ต้น ปรับภูมิทัศน์และเก็บขยะมูลฝอย รวมทั้งมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อาทิ พันธุ์สัตว์น้ำ 150,000 ตัว ปลาซาบะ 50,000 ตัว ปลาตะเพียน 50,000 ตัว กุ้งก้ามกาม 50,000 ตัวในพื้นที่ เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศและอนุรักษ์ผืนป่าด้วย.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0