มรภ.นศ. ร่วมประชุมดำเนินโครงการ อว. U2T for BCG พัฒนาประเทศ 7,435 ตำบล เริ่ม ก.ค. นี้ (มรภ.นศ. รับ 990 อัตรา พัฒนา 105 ตำบล นครฯ, ตรัง, กระบี่)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น (ศพท.) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุนากุล รองปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานการประชุมชี้แจง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสมารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ พัฒนากำลังคน พัฒนาฐานข้อมูลของประเทศ Thailand Community Big Data ครอบคลุม 7,435 ตำบลทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดตรัง จำนวน 105 ตำบล จำนวน 990 อัตรา โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือน กรกฎาคม 2565 นี้
#ขอขอบคุณข่าวจากงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0