กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สนับสนุนสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สานต่อโครงการ Energy Points 3 จังหวัดที่ 18 นครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) ณ ห้องอรพินท์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกสนสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy points ภายใต้โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME หรือ Energy Points 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง) โดยมีนายสุรเชษฐ์ หรดี พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายกันตพิชญ์ ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช, นายณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานคณะทำงานโครงการฯ,นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายยุทธกิจ มานะจิตต์ ประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมในพิธีเปิด

สำหรับโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME ซึ่งสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจสภาพปัญหาต่างๆ และความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานหลายประการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีสภาพความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานน้อย เนื่องจากขาดแนวทางและเงินทุนที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงสนับสนุนให้ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาดSME หรือ Energy Points ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็น Energy Points Phase 3 และเพื่อเป็นการจูงใจให้โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆ ด้วยกลไกการสะสม Energy Points โดยได้รับ Energy Point ต่อเมื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ที่โครงการกำหนดคือ 1. ประกาศนโยบายด้านพลังงาน 2. แต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Man) 3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร 4. ทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ เมื่อได้รับ Energy Point แล้วสามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานต่างๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดถึง 3 แสนบาทต่อนิติบุคคลโดยได้รับความร่วมมือจาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ ร่วมกันประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค

ในการสัมมนา มีการบรรยายเรื่อง “Energy Points แนวทางเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับ SMEs”และการบรรยายเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน SMEs” จาก อ.สุรเดช ภัทรวิเชียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงบูธแนะนำอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจากผู้ประกอบการโดยตรงโครงการ Energy points 3 มีกำหนดเดินทางพบกับ SMEใน 18 กลุ่มจังหวัดรวม 27 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณเกียรติกัญญา ไชยานุพงศ์ 086 451 5941 / คุณศุรัญญา จิตแก้ว (วิศวกรฯประจำกลุ่มจังหวัด) 062 753 3217 e-mail : off_konsri@hotmail.com /www.iie.fti.or.th/ Facebook และ Line official : Energy Points ในส่วนของจังหวัดต่าง ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0