โครงการ “เสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกาย และ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2565 (ออกกำลังกาย รับ ไข่)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ ( 17 มิ.ย.65) ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกาย และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม การอบรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมี ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดงาน ร่วมกับ นายแพทย์ธามน เต็มสงสัย ผอ.กองการแพทย์ และคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล นครนครศรีธรรมราช และประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากตัวแทน 67 ชุมชน จำนวน 1,200 คนโดยมีวิทยากร จากหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่ถูกต้อง และพัฒนาสมรรถนะทางร่างกายและคุณภาพชีวิต (ออกกำลังกายแลกไข่) การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพโดยช่วยจัดระเบียบร่างกาย และควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายด้านต่างๆ ได้แก่ ความทนทาน ความแข็งแรง การทรงตัว และความยืดหยุ่น ส่วนการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ถูกต้องตามหลัก โภชนาการ ก็นับเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นบุคคลจำเป็นต้องมีความรู้ทั้ง ทางด้านโภชนาการ และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และได้สัดส่วนตามความต้องการของร่างกาย ภัยเป็นสิ่งสำคัญ การที่ประชาชนตระหนักถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการบริโภคอาหารที่ถูก หลักโภชนาการ ก็ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลผู้นั้น ได้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ที่จะมาคุกคาม การใช้ชีวิต เป้าหมายการจัดกิจกรรม ในวันนี้ มีการหวังผลให้เกิดประโยชน์ทางด้านสุขภาพกับ กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ในการที่จะนำความรู้ความเข้าใจจากการให้ความรู้ของท่านวิทยากร ไปเป็น แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลัก โยชนาการ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างยั่งยืน ผ่าน 16 ลานเต้น ของชุมชนเขตเทศบาลฯ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0