ด่วน!!เชิญชวนชาวนาเมืองคอน รีบทำประกันภัยข้าวนาปี ปี 62 สิ้นสุดโครงการ 15 ธ.ค.62

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

0
(1 ต.ค.62) ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีนายนิมิต สุดคงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีได้รับทราบถึงนโยบายการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำปี 2562
0000
สำหรับข้อมูลความเสียหายในการทำนาข้าวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560 ได้รับภัยพิบัติอุทกภัยและประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในพื้นที่นาข้าว 100 % ปี 2561 มีพื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 240,786 ไร่ พื้นที่ได้รับความเสียหาย 23,823 ไร่ ผลกระทบจากพายุดโซนร้อนปาบึก

สำหรับปี 2562 ธ.ก.ส. มีเป้าหมายในการทำประกันภัย 126,800 ไร่ ผลการดำเนินการถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 72,631 ไร่ ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามโครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 (เฉพาะภาคใต้) ฉะนั้นเกษตรกรยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้อีก สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย เป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดเป็นพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติทั้งหมด 8 ภัย ประกอบด้วย น้ำหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุใต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บและไฟไหม้ ภัยแมลงศัตรูพืชหรือโรคระบาดและช้างป่า
000000

สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระต่อไร่ 85 บาท โดยรัฐบาลสมทบให้ไร่ละ 51 บาท ลูกค้า ธ.ก.ส. ธ.ก.ส.ชำระให้ไร่ละ 34 บาท ส่วนเกษตรกรทั่วไป ชำระไร่ละ 34 บาท ได้รับความคุ้มครองอยู่ที่ไร่ละ 1,260 บาท ซึ่งเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแม้แต่บาทเดียว หากเป็นเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้า ธ.ส.ก. จะได้รับการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยจากรัฐบาล 51 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรทั่วไปจ่ายส่วนต่างที่เหลือเองแค่ 34 บาทต่อไร่เท่านั้น ฉะนั้นเกษตรกรชาวนาควรทำประกันภัยข้าวนาปี เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดและเข้าร่วมโครงการได้ที่ ธ.ก.ส.ใกล้บ้านทุกสาขา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186
00
000000
——————————————

วิมล หนูแก้ว / ข่าว
จุรีรัตน์ ยอดถึง / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 ตุลาคม 2562

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0