รองเลขาธิการคณะ กก.การอาชีวศึกษาเปิดโครงการ”อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ “จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นเพื่อคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ19มิ.ย.2565 ที่ห้องประชุมศรีปากพูน วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความจำเป็นพิเศษ โดยมีนายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชและนายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน และคณะให้การต้อนรับ

นายสุรศักดิ์ ได้กล่าวรายงาน ว่าโครงการนี้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสเสมอกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประกอบกับการที่สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เร่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือ”อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ”อันจะสามารถมุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยการจัดฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของนักเรียนพิการ ด้วยแนวคิด”เด็ก1คน1อาชีพ” เช่นงานนวดฝ่าเท้า,งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและงานซิลค์สกรีน เป็นต้น ภายใต้การบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองปากพูน สมาคมคนพิการนครศรีธรรมราช สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0