มรภ.นศ.จัดปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG อว.+ ม.ราชภัฏนครฯ

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2565) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและสื่อสารองค์กร และนักจัดการสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ ชี้แจง ทำสัญญา ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

การปฐมนิเทศนี้แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือภาคเช้าเริ่มตั้งแต่ 08.30 น. ส่วนภาคบ่ายเริ่มในเวลา 13.30 น. โดยเริ่มจากการลงทะเบียนคณะกรรมการ และ ผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อด้วยกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดตัวคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการประจำตำบล 50 ตำบล หลังจากนั้นชมวิทัศน์การดำเนินงาน/ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ โดย ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดสัญญาปฏิบัติงาน โดย นายนันทวัฒน์ อุตะปะละ และ น.ส.ศิริวรรณ ด่านวิหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริฯ การถาม-ตอบ การแยกกลุ่มพบอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำตำบล และส่งสัญญา (หลักฐานแนบสัญญา)

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (โครงการ U2T for BCG) นี้จัดโดยได้ระดมกำลังมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยนำองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ อว. ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงาน อาทิ การเกิดธุรกิจใหม่ การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของการลงทุน การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ การเพิ่มการบริโภค เป็นต้น