เทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่งเสริมการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเมืองนคร


วันนี้ (25 ก.ค.65) เวลา 09.00 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเมืองนคร” ณ ห้องแก้วกัลยา โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร สมาคม ชมรมด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกอบรม

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยในปัจจุบันรวมทั้งแนวโน้มในอนาคต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนา ทักษะ ความรู้ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
นอกจากนี้ การอบรมดังกล่าว ยังมีการแนะนำให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกับ “มิสเตอร์ท่องเที่ยว” สำหรับอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีมิสเตอร์ท่องเที่ยวคอยตอบคำถามและให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ และอีกหนึ่งระบบ คือ “หลาดเทศบาลออนไลน์” ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ส่งของ ได้มาเจอกัน มีเทศบาลเป็นตัวกลางคอยสนับสนุน โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์ม line official ของเทศบาลฯ โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมหลาดเทศบาลออนไลน์ สามารถลงทะเบียนในระบบไลน์ @nakhoncity.