“กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ปลูกป่าชายเลนมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น เฉลิมพระเกียรติฯ”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

>> กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ปลูกป่าชายเลนมิตรภาพไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 30 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม
ณ บ้านแหลมโฮมสเตย์ หมู่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอก วัชรกร อ้นเงิน รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เป็นประธานถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเปิดโครงการปลูกป่าชายเลน มิตรภาพไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 30 โดยมี องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ – นครศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

>> รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นแบบอย่างให้กับปวงชนชาวไทย โดยพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง ทรงมีพระราชดำรัสไว้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ความตอนหนึ่งว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ทรงมีพระราชดำริ ให้มีการชักชวนข้าราชการและประชาชนทั่วไปร่วมกันปลูกป่าตัวอย่าง เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าบริเวณพื้นที่ในหน่วยงานสถานที่ราชการชุมชนหรือในบ้านเรือนของตนเองเพื่อช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

>> ต่อมา…รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ลงพื้นที่อ่าวบ้านแหลมโฮมสเตย์ ปลูกป่าชายเลน (โกงกางใบเล็ก, โกงกางใบใหญ่, แสมขาว, แสมดำ, โปรง ถั่ว ลำพู) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 1,500 ต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศชายฝั่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ อีกทั้งเพื่อเป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่น และช่วยชะลอความเร็วลมพายุก่อนที่จะขึ้นชายฝั่งไม่ให้เกิดความเสียหาย

>> บ้านแหลมเป็นชุมชนขนาดเล็กชุมชนหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมรา โดยที่คนในชุมชนกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักของชาวชุมชนคืออาชีพประมงขนาดเล็กที่เราจะเห็นเรือประมงขนาดเล็กจอดตามริมฝั่งทั่วทั้งชุมชน นอกจากนั้นจะมีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ความน่าสนใจของชุมชนบ้านแหลม คือวิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ปรากฏออกมาเป็นอาชีพที่ผู้มาเยือนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นการท่องเที่ยว โดยชุมชนที่คนในชุมชนเข้ามาบริหารจัดการเองกลายเป็นรายได้เสริมทำให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังคำที่ว่า “เราดีใจทุกครั้งที่ท่านมาเยี่ยมเรา…เราภูมิใจทุกครั้งที่ท่านมีความสุข”

Cr. บ้านแหลมโฮมสเตย์ ที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่หัวใจและความสุข

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมทหารปืนใหญ่ที่5
#ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0