งานเทศกาลมังคุดหวานของดีลานสกาและงานกาชาดประจำปี 2565

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (25 ส.ค.65) ที่สนามที่ว่าการอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อำเภอลานสกา จัดงานเทศกาลมังคุดหวานของดีลานสกาและงานกาชาดประจำปี 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานเปิดงาน ซึ่งมีนายขวัญชัย พูลพิพัฒน์ ปลัดอำเภอลานสกา กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการจัดงาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมงาน

อำเภอลานสกาเป็นอำเภอที่มีพืชผลทางการเกษตร อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย มีวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้และมีชุมชนที่เข้มแข็ง การจัดงาน เทศกาลมังคุดหวานของดีลานสกาและงานกาชาด จึงถือได้ว่าเป็นการ ประชาสัมพันธ์ผลผลิต ทางการเกษตร และเผยแพร่ของดีมีคุณค่าให้ ชาวลานสกา และนักท่องเที่ยวจากต่างอำเภอหรือจังหวัดใกล้เคียง ได้มาเที่ยวชม ซึ่งเป็นการผลักดันให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการเกษตรและด้านการท่องเที่ยว ได้รู้จักและสนใจผลิตภัณฑ์ ของอำเภอลานสกามากขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ในภาคการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และที่สำคัญเป็นการ ประชาสัมพันธ์ “อำเภอที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย” อีกทั้งช่วยให้เกิดการกระตุ้น ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “มังคุด” เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่ม ปริมาณในการจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ

ซึ่งได้กำหนดจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2565 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของลานสกา และ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะ การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและ การส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ, การอุดหนุนสินค้า OTOP ผักและผลไม้นานาชนิด โดยเฉพาะ “มังคุด” ผลไม้อัตลักษณ์ของ อำเภอลานสกา ที่มีรสชาติดีและปลูกในดินแดนอากาศดีที่สุดในประเทศ ไทย จนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมังคุดหวาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม มากมาย อาทิ การประกวดแห่รถผลาชาติ ที่ตกแต่งด้วยมังคุด และผลไม้ นานาชนิด ตลอดจนพืชผักในท้องถิ่น พิธีสมโภชผลไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจ แก่เกษตรกร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร, การประกวดอัตลักษณ์ พื้นถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และจำหน่าย พืชผักและอาหารปลอดภัยในพื้นที่, การแสดงการออกกำลังกาย โดยการเต้นบาสโลป, การประกวดธิดามังคุดหวาน, การออกร้านนาวา กาชาด เพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล และการแสดง ของเด็กนักเรียน นักศึกษาบนเวทีกลาง ตลอดจนวงดนตรีและมหรสพ ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินใจ แก่ผู้มาเที่ยว ชมงานทุกวัน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0