มรภ.นศ. จัด “เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นใต้ ครั้งที่ 4 มหกรรมวิชาการพัฒนาท้องถิ่นรับใช้สังคม : สินค้าชุมชนคนของพระราชา”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นใต้ ครั้งที่ 4″ มหกรรมวิชาการพัฒนาท้องถิ่นรับใช้สังคม : สินค้าชุมชนคนของพระราชา” สรุปผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการ อพ.สธ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช (โรบินสันโอเชี่ยน) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และบรรยายพิเศษ “วิชาการกับการรับใช้สังคมในมิติของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” โดย ดร.สุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการใน 9 โครงการหลัก 34 กิจกรรมย่อย ใน 11 อำเภอ 25 ตำบล 74 ชุมชน/หมู่บ้าน 29 โรงเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) จำนวน 20 โครงการย่อย และโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประกอบด้วย 93 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ และเกิดการจ้างงานประชาชน และบัณฑิตจบใหม่ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนครศรีธรรมราช, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช (โรบินสันโอเชี่ยน) โดยมีทั้งกิจกรรมสัมมนาวิชาการ นิทรรศการวิชาการ และบูธสินค้าชุมชนคนของพระราชา จำนวน 24 บูธ และกิจกรรมบนเวทีอีกจำนวนมาก

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0