เรียนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานเพื่อความมั่นคง และความก้าวหน้าทางอาชีพ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

วันนี้ ( 29 ส.ค.65 ) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมทวินโลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียน และชุมชนต่างๆ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง โดย ดร.ฉัชรภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประธานในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ซึ่งมี ดร.จิตสถา ศิริณภัค ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากนายพยงค์ สงวนถ้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร ร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ทิศทางของตลาดงานและแรงงานมีแนวโน้มการปรับตัวไปสู่รูปแบบของธุรกิจ ใหม่ (New Economy) ซึ่งทุกกลุ่มธุรกิจจะต้องมีการวางแผนด้านกำลังคน การสรร หาบุคลากร รวมถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานปัจจุบันสู่อนาคต และ สร้างความสำเร็จร่วมกันท่ามกลางโลกของการเปลี่ยนแปลง

การค้าปลีกค้าส่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ นอกจาก จะเป็นสาขาที่ทำรายได้สูงเป็นอันดับรองจาก อุตสาหกรรม และมีการจ้างงานมากเป็น อันดับสามรองจากภาคเกษตรและภาคบริการ พบว่ามีความต้องการแรงงาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวนมาก แต่สามารถรับบรรจุแรงงานได้น้อย เนื่องจากความรู้และทักษะของ ผู้สมัครยังไม่ตรงกับความต้องการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเริ่มโครงการทำ สัญญาความร่วมมือ ทวิภาคีกับบริษัท CP All จำกัดมหาชน ในการจัดการศึกษาใน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่ ปี 2551 ถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีนักเรียนที่จบการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 10 รุ่น

หลังจากนั้นได้ขยายโครงการความร่วมมือเปิดรับนักศึกษา ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ต่อเนื่องในสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มาแล้วเป็น จำนวน 7 รุ่น เมื่อนักศึกษาเหล่านี้จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อเนื่องได้ในระดับ ปริญาตรี หรือบรรจุเป็นพนักงาน ในร้าน 7-11 ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรได้มีโอกาส ทำ ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบริษัท เอกชัย ดิสท์บิส ซั่น หรือโลตัส ใน โครงการความร่วมมือจัดการศึกษาในสาขาธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ร่วมกับโลตัส พร้อม ทั้งให้ทุนการศึกษาเป็นจำนวน 35 คน ในปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร มีความมุ่งมั่นที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ และสร้างคนคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ที่ มีความพร้อมทางด้านวิชาการ และทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง จึงมีแนวคิด ในการขยายโอกาสให้กับทางโรงเรียนมัธยมได้คัดเลือกนักเรียน ที่ต้องการศึกษาใกล้ บ้าน มีรายได้ระหว่างเรียนจากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริง มีงานทำ หลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน สร้างโอกาสในการศึกษาต่อเพื่อ การมีงานทำในอนาคต จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) การ จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก กับโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 11 สถานศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้ โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์, โรงเรียนประทีปศาสตร์, โรงเรียนมัดรอซาตุลอุลูมิดดีน, โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ, วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสตร์โปลีเทค, โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม, โรงเรียนปากพูน, โรงเรียนนาบอน, โรงเรียนคงคาประชารักษ์, โรงเรียนจรัสพิชากร

ในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ขอขอบพระคุณ ดร.ฉัชรภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการบริหารความร่วมมือ บริษัท cp all ให้เกียรติเป็น ประธานในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOU การจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทาง โรงเรียน/วิทยาลัย และสถานประกอบการ จะได้รับผลดีต่อการจัดการศึกษา เพื่อการ มีงานทำ และสร้างคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0