เทศบาลเมืองทุ่งสง เจ้าภาพจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ความสำเร็จด้านการศึกษาท้องถิ่น 130 ปี กระทรวงมหาดไทย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อเวลา10.30น.วันที่ 1กย.2565 นายสมพงษ์ มากมณี รองผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าวโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศ และมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานว่าเพราะเชื่อว่า การพัฒนาคน การศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงมหาดไทย จึงให้นโยบายด้านการพัฒนาคนเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำพิธีเปิดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด All for Education การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ภายในงานทุกท่านจะได้พบกับ นิทรรศการผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน, การแข่งขันทางด้านวิชาการ และนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่ชนะเลิศแต่ละภูมิภาค ฯลฯ มาร่วมพิสูจน์ความสามารถของเยาวชนไทย ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การพัฒนาคน การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงมหาดไทย ให้นโยบายเรื่องพัฒนาคนเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมตั้งเป้าลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและประชาชน ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการดำเนินโครงการและกิจกรรม มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 ในธีม All for Education การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ทุกระดับได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น และแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชนและประชาชน เกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ขอเชิญทุกท่านพบกับ นิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน, การแข่งขันทางด้านการวิชาการและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่ชนะเลิศแต่ละภูมิภาค ฯลฯ มาร่วมพิสูจน์ความสามารถของเยาวชนไทย พบกันในงาน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0