รอง ผวจ.นครศรีธรรมราชเปิดงาน”รวมพลคนสวนสมรม” ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


ณ ศูนย์การค้าโรบินสันโอเชี่ยน จ.นครศรีธรรมราช(โรบินสันโอเชี่ยน) นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”รวมพลคนสวนสมรม” โดยมีนายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานและต้อนรับ ซึ่งการจัดงาน”รวมพลคนสวนสมรม” เป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาการพัฒนาที่ยั่งยืน(สวนสมรม)ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ จ.นครศรีธรรมราช ตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมหสาน(สวนสมรม)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยกระดับการผลิตและส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกรมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร/อาหารปลอดภัยของเกษตรกรที่ทำเกษตรแบบผสมผสาน(สวนสมรม)จาก23อำเภอ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0