“ยินดีที่ก้าวไกล…..ภูมิใจที่ก้าวหน้า” ปืนใหญ่ทะเลใต้ รับ – ส่งหน้าที่ผู้การปืนใหญ่ แห่งค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

“ยินดีที่ก้าวไกล…..ภูมิใจที่ก้าวหน้า”

ปืนใหญ่ทะเลใต้ รับ – ส่งหน้าที่ผู้การปืนใหญ่ แห่งค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ระหว่าง พันเอก ปรีชา จันทคณางกูร กับ พันเอก ปองเชฐษ์ พูนช่วย

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ที่กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ระหว่าง พันเอก ปรีชา จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 (ท่านเก่า) และ พันเอก ปองเชษฐ์ พูนช่วย ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 (ท่านใหม่) โดยมีพิธีวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ต่อด้วยพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ ที่ตั้งหน่วย หลังจากนั้น ได้มีการลงนามในเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา พร้อมรับมอบธงประจำหน่วย โดยมีผู้บังคับบัญชากรมทหารปืนใหญ่ที่ 5, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5, นายทหารสัญญาบัตร และกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง

พันเอก ปรีชา จันทคณางกูร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผมรับราชการในตำเเหน่งผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ผมได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนทหารทุกระดับชั้นเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งการตอบสนองนโยบายคำสั่งการของผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือทุกระดับสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เเละเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนทหารทุกคนไว้ ณ โอกาสนี้

พันเอก ปองเชษฐ์ พูนช่วย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่าน พันเอก ปรีชา จันทคณางกูร ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ เเละพัฒนากรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ซึ่งพวกเราทั้งหลายจะยึดเป็นเเบบอย่างในการปฏิบัติงาน ต่อไป เเละในฐานะ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ผมขอให้คำมั่นว่า จะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม จะดูเเลเอาใจใส่ความเป็นอยู่รวมทั้งสวัสดิการต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเเละทั่วถึง ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจปฏิบัติภาระกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อความเจริญก้าวของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 โดยยึดมั่นในระเบียบวินัยเเละปฏิบัติตามเเบบธรรมเนียมทหารที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เเละจะสานต่อนโยบายต่างๆของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ให้สำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม

โดย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เป็นหน่วยปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารปืนใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีเกียรติประวัติมาอย่างยาวนาน สำหรับการปรับย้ายนายทหารประจำปี ของกองทัพบกในครั้งนี้ พันเอก ปรีชา จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 (ท่านเก่า) ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นรองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 และ พันเอก ปองเชษฐ์ พูนช่วย รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0