ผวจ.นครศรีธรรมราช นำจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน ตั้งเป้าปลูก 3 ป่า ทั้ง ป่าบก ป่าชายเลน และป่าจาก ไว้ 500,000 ต้น


วันนี้ (12 ตุลาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน ที่บริเวณซอยกอไผ่-ปากพญา 8 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางพิชานันท์ เผือกผ่อง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปากพญา เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน ปลูกตันโกงกางใบเล็ก และต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 3,550 ต้น เป็นการร่วมกันทำความดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมจะปฏิบัติตน เป็นคนดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดไป

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝากย้ำจิตอาสา ทั้งในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้ง จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยเฉพาะจิตอาสาเฉพาะกิจ จะมีการเสด็จพระราชดำเนิน มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ซึ่งเป็นภารกิจของจิตอาสาในพื้นที่ในการดูแลอำนวยความสะดวก แก่พี่น้องประชาชน ในส่วนของจิตอาสาภัยพิบัติ ช่วงนี้เป็นช่วงมรสุม ในช่วงปลายเดือนตุลาคม – ธันวาคม ขอให้จิตอาสาทุกคนได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ในการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ในส่วนของการดูแลสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการปลูกป่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเป้าหมายในการปลูกป่าอยู่ 3 ส่วน คือ ป่าบก ป่าชายเลน และป่าจาก โดยตั้งเป้าหมายไว้ 500,000 ต้น จึงต้องอาศัยพลังของจิตอาสา พลังของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย…../////
พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
จุรีรัตน์ ยอดถึง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 ตุลาคม 2565