ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพีรภาร์ ศุภเกียรติสุนทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช “รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม วัตถุประสงค์เพื่อน้อมในสำนึกพระมหาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และบุคคลได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม ทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้สำนึกรักความเป็นไทยและสามัคคี และเพื่อเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชน และบุคคลที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมและพัฒนาประเทศ อันเป็นที่ดีให้แก่สาธารณชน

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงพีรภาร์ ศุภเกียรติสุนทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช “รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี” ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
จะเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นจรัสพรปฎิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี)
ในเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เวลา ๑๖:๐๐ น. เป็นต้นไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0