เชฟรอนฯ และบริษัทร่วมทุน มอบรถพยาบาลเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1 คัน มูลค่า 2,985,300 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เสริมศักยภาพการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (17 ต.ค.65) ณ เทศบาลเมืองปากพูน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีมอบรถพยาบาลเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1 คัน มูลค่า 2,985,300 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคุณปิยนัยย์ กลิ่นน้อย ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จํากัด และคณะบริหารบริษัทฯ ผู้ส่งมอบ ซึ่งมีนายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน นางโนรี ฤทธิโชติ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน นายสุภชัย นาคสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองปากพูน เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขเทศบาลเมืองปากพูน เจ้าหน้าที่พัสดุ และพนักงานเทศบาล ร่วมตรวจรับรถพยาบาลฉุกเฉินเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน จาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งรถพยาบาลเคลื่อนที่ฉุกเฉินที่ส่งมอบในวันนี้ ภายในรถพยาบาลดังกล่าวได้ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมติดตั้งระบบไฟและสัญญาณตามที่กฎหมายกำหนด และได้ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนอิสระระหว่างคนขับและห้องพยาบาลให้แยกจากกัน พร้อมระบบฟอกอากาศ และระบบ UV ฆ่าเชื้อ COVID-19 ตามมาตรฐานสากล พร้อมกับติดตั้งกล้อง CCTV Realtime และระบบ GPS ติดตามรถ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คุณปิยนัยย์ กลิ่นน้อย ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จํากัด กล่าวว่า ในฐานะตัวแทน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมมอบรถพยาบาลเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินแก่เทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้ • ตลอด 6 ทศวรรษในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทเชฟรอนดำเนินภารกิจจัดหาพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนด้านการศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อสังคมที่เชฟรอนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และภายใต้นโยบายดังกล่าว เชฟรอนได้ทำงานร่วมกับเทศบาลเมืองปากพูนอย่างใกล้ชิดเป็นเวลากว่า 13 ปี • การสนับสนุนรถพยาบาลเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินให้กับเทศบาลเมืองปากพูนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่บริษัทเชฟรอนฯ และบริษัทผู้ร่วมทุน ได้ให้ความสำคัญเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินและเหตุที่เกิดจากภัยพิบัติ และนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจการจัดบริการด้านสาธารณสุข เทศบาลเมืองปากพูน ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็วกับหน่วยงานหรือชุมชนใกล้เคียง สำหรับปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉินเพื่อความ ปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น • กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิงที่ทราบว่าเมื่อครั้งอดีต 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทเชฟรอนได้เคยมอบรถพยาบาลเคลื่อนที่ ให้กับเทศบาลเมืองปากพูน และเทศบาลได้บำรุงรักษารถพยาบาลให้สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง อย่างมีประสิทธิภาพ • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา ซึ่งเทศบาลได้เปิดโรงพยาบาลสนาม ทำงานร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลประจำจังหวัด ทำให้การบริการช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนมีความคล่องตัวและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ • แต่ด้วยอายุของรถพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินต่าง ๆ มีการใช้งานอย่างหนักและยาวนาน ทำให้เกิดการชำรุด ทรุดโทรม จึงมีความจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาเป็นระยะๆ

• ในฐานะตัวแทนของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,985,300 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้กับเทศบาลเมืองปากพูน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฎิบัติภารกิจ ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย • รถพยาบาลฉุกเฉินที่ส่งมอบในวันนี้ เป็นรถ Toyota Commuter รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่างครบครัน • นอกจากนี้ ภายในรถได้ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนอิสระระหว่างห้องคนขับและห้องพยาบาลให้แยกจากกัน พร้อมระบบฟอกอากาศ และระบบ UV ฆ่าเชื้อ COVID-19 ตามมาตรฐานสากล พร้อมกับติดตั้งกล้อง CCTV Realtime และระบบ GPS ติดตามรถ • ทั้งนี้ รถพยาบาลฉุกเฉินคันนี้สามารถบรรทุกผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ได้ไม่น้อยกว่า 4 คน และมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับการออกแบบติดตั้งตามข้อกำหนดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินทุกประการ พร้อมด้วยระบบไฟและเสียงสัญญาณตามที่กฎหมายกำหนดและได้ดำเนินการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว • ในโอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณ นายกเทศบาลเมืองปากพูน ที่เปิดโอกาสให้บริษัทเชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมภายใต้นโยบายเพื่อสังคมที่เชฟรอนให้ความสำคัญครอบคลุม 4 ด้าน อย่างครบถ้วน