ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกับ มทร.กรุงเทพฯ ทำ MOU ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการและส่งเสริมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ แก่นักศึกษาเพื่อต่อยอดสู่การประกอบวิชาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านคีรีวง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 พ.ย.65 ที่โรงแรมแพสชั่น รีสอร์ต คีรีวงตำบลกำโลน อำเภอลานสกา นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การศึกษาดูงานและการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสู่การปฏิบัติงานจริง” ระหว่างคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ โรงแรมแพสชั่น รีสอร์ต คีรีวง โดย นางสาวภัสสร ลีละสุนทเลิศ ประธานกรรมการ โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการโรงแรมให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจโรงแรม ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ทั้งในประเทศและทั่วโลกคลี่คลาย

โอกาสนี้ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงแก่นักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน และสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ แก่อุตสาหกรรมการโรงแรมรวมถึงจะนำไปสู่การใช้ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาชุมชนอีกด้วย
ขณะที่ นางสาวภัสสร ลีละสุนทเลิศ ประธานกรรมการโรงแรมแพสชั่น รีสอร์ต คีรีวง กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านคีรีวงเพิ่มขึ้น สถานการณ์ท่องเที่ยวโดยรวมดีขึ้น สถานประกอบการด้านที่พักร้านอาหารในคีรีวง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มฟื้นตัว ดังนั้นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน จึงมีความจำเป็นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0