พิธีเปิดงาน “มหกรรมวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้และของดีเมืองนคร” กระตุ้นยอดขายสินค้าการเกษตร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (24 ธ.ค.65) ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้าสำเพ็งเมืองนคร นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชน เมืองผลไม้ และของดีเมืองนคร โดยมี นางพิชานันทน์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมงาน สำหรับงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าการเกษตร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเกษตรกร ,ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าดีเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช ,สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังสถานการณ์โรค โควิด-19 คลี่คลาย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายทั้งข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และพืชผัก รวมถึงด้านปศุสัตว์ และประมง เรามีผลไม้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด ทุเรียน ที่เป็นพืชอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เป็นสินค้าอัตลักษณ์ การส่งเสริมการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่า สินค้าเกษตรที่มีความหลากหลายทั้งสินค้าบริโภค และอุปโภค การสร้างแบรนด์สินค้า และการส่งเสริมด้านการตลาด โดยให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการพัฒนาในลักษณะเป็นองค์กรเกษตรกร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มแม่บ้าน Smart Farmer และ Yong Smart Farmer รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนา ศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด

ในการจัดงานครั้งนี้กำหนดให้มีการจัดบูทแสดงและจำหน่ายสินค้าดีเด่นจากเกษตรกรโดยตรง มากถึง 100 บูท การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประกวดและแข่งขันทางการเกษตร การแสดงประเพณีวัฒนธรรมบนเวทีกลาง รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายมากมาย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0