ม.ราชภัฏนครฯ จัดงานราชภัฏวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนท้องถิ่น-ปฏิรูปประเทศ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2566 “มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ฐานการปฏิรูปประเทศ” ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ และศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ อาคาร 39 (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีราชสดุดี ครบรอบ 66 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การแสดงปาฐกถาพิเศษ “บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ฐานการปฏิรูปประเทศ” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นำเสนอ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การแสดงชุด “นครศรี อัตวิถีชุมชน” แฟชั่นโชว์ผ้าพื้นถิ่นจากผลงานวิจัย พิธีเปิดศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ พิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคใต้ MOU ด้านพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ การแสดงนิทรรศการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งจัดแสดงสินค้าชุมชนนวัตกรรม ผลจากการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล สร้างต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม

นอกจากนี้มีการแสดงนิทรรศการของศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น 10 โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 9 กระบวนการหลัก 42 กิจกรรมย่อย บูธสินค้าชุมชนโครงการ อพ.สธ. 10 ผลิตภัณฑ์ นำเสนอสินค้าชุมชนโครงการ U2T 93 ตำบล และการนําเสนอผลงานและนิทรรศการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการทำงานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

#MHESI
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0