กิจกรรมหนูน้อยนักคิด “โครงการเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ปฐมวัย” เกิดทักษะสติปัญญา ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้(22 ก.พ.66) ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดศรีทวี จัดกิจกรรมหนูน้อยนักคิด “โครงการเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ปฐมวัย” ได้รับการพัฒนา การด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย โดยมี ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย ผอ.ธนนันท์ เสน่หานุกูล คณะผู้บริหาร คณะครู
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลฯนคร และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้นักเรียนในระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนา การด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย โดยคำนึงความสามารถและความแตกต่าง ระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ ทางโรงเรียนจึงได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะแก่เด็กให้เกิดความรู้ที่ถาวรและเป็น ระบบ เกิดการพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา และเพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะ พื้นฐานในการดำรงชีวิตให้มีประสิทธิภาพและเตรียมส่งต่อนักเรียนชั้นอนุบาลในระดับต่อไป

โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้านของระดับปฐมวัยครั้งนี้ ได้จัดขึ้นจำนวน 1 วัน โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน การเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1. (ด้านสติปัญญา กิจกรรมไก่กะต๊าก, ฐานที่ 2. (ด้านสังคม กิจกรรมCooking ไข่พระอาทิตย์, ฐานที่ 3 (ด้านอารมณ์ กิจกรรมลูกปัดหลากสี ฐานที่ 4. (ด้านร่างกาย กิจกรรมเกมหรรษา และสานฝันของเด็กน้อยให้มีความมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาพัฒนาชีวิตของตนให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน ต่อไป.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0