มรภ.นศ. จัดกิจกรรม “ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนในการพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ต.ท่างิ้ว”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการ เรียนรู้ สืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนในการพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนตำบลท่างิ้ว” ในการนี้ ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวัตร ภูธรภักดี อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพิ่มร่วมกันค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความสำคัญในการเป็นสิ่งบ่งบอกลักษณะเฉพาะหรือความเป็นตัวตนของชุมชนที่มีความโดดเด่นหรือมีความต่างจากชุมชนอื่นที่ชุมชนต้องเรียนรู้ และสืบสานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนก่อเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ อัตลักษณ์ชุมชนของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันตามพื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรม อัตลักษณ์ชุมชนอาจเป็นด้านวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม อาหาร การแต่งกาย งานฝีมือ การละเล่น ลักษณะบ้านเรือน สภาพแวดล้อม หรืออื่น ๆ โดยที่อัตลักษณ์ชุมชนมีความสำคัญต่อบุคคล กลุ่มคน ชุมชน ในการเป็นพลังขับเคลื่อน สร้างความภาคภูมิใจ ความเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นเจ้าของ ความรับผิดชอบ และนำไปสู่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ดังนั้น ชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนทั้ง ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์นั้นให้ประชาชนภายในชุมชนได้รับรู้ เรียนรู้ และมีส่วน ร่วมในการถ่ายทอดเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ชุมชน ตลอดจนสามารถสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชนออกสู่ภายนอกชุมชน ได้ย่อมสร้างการรับรู้ สร้างความสนใจ และดึงดูดประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งประโยชน์แก่ชุมชนโดยเฉพาะประโยชน์ทางเศรษฐกิจชุมชนในการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0