เวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่13 “66ปี” ม.ราชภัฏนครฯ “พลิกโฉม” เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่น สู่สากล “NSTRU NEXT TO SMART UNIVERSITY”

วันนี้ (9 มี.ค.66) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดแถลงผลงานเด่นประจำปี 2565 ในงานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สำหรับการจัดงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี หรือ Good Practice เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้การดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งตลอดระยะเวลา 66 ปี มหาวิทยาลัยได้ผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ผลผลิตของมหาวิทยาลัย ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย ได้มุ่งมั่นดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 จนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานที่โดดเด่น

โดยภาคเช้ามีกิจกรรมการแถลงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกลในโลกยุคดิจิทัล” ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย และมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังสอดคล้องกับบริบทและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นั่นคือ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เน้นบริการวิชาการ สืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และในภาคบ่ายมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ สาขา คณะ สำนัก สถาบัน ที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสูงสุดในด้านต่าง ๆ และรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

นอกจากนี้ ได้มีการมอบรางวัลต่างๆ ได้แก่ โล่รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยงานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, รางวัลผลการประกวดสุดยอด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง One Page และ คลิปวีดิโอ “วิถีพอเพียง” โดยศูนย์สืบสานงานพระราชดำริ และการพัฒนาท้องถิ่น และรางวัลอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์