มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมหกรรมสินค้า U2T to Market


วันนี้(11 มี.ค.66) ที่บริเวณลาน Out door หน้าประตู Starbuck ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา นครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานงานมหกรรมสินค้า U2T to Market โดยมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานหอการค้าจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
โอกาสนี้ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวว่างานมหกรรมสินค้า U2T to Market มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG โดยความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เริ่มต้นการ U2T เกิดขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยรัฐบาลมีนโยบายและแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมุ่งเน้นการรักษาระดับการจ้างงาน และพัฒนายกระดับสินค้ารายชุมชนของผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จากการยกระดับระบบเศรษฐกิจฐานราก สู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือBio-Circular-Green Economy : BCG Economy และเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อน (U2T for BCG) หรือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานรากรายตำบลหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยภาพรวมของกิจกรรมภายใต้โครงการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินการครอบคลุม การจัดทำข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) การยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์รายตำบลตามความต้องการของผู้ประกอบการชุมชน การจัดประกวดผลงานตำบลเด่น U2T Hackathon การฝึกอบรมทักษะต่างๆ ให้กับบัณฑิตจบใหม่

สำหรับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในการดูแลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยภาพรวมครอบคลุมพื้นที่ 85 ตำบล 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อบูรณาการสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริม ผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชนออกสู่ตลาดจำนวนกว่า 170 ผลิตภัณฑ์/บริการ ร่วมจัดทำ วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data : TCD) ในพื้นที่มากกว่า 40,000 ข้อมูล รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคมและกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ กว่า 269 หน่วยงาน รวมทั้งการจ้างงานในพื้นที่ตำบลมากกว่า 1,400 อัตรา ทั้งที่เป็นบันฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นจำนวนการจ้างงานมูลค่าประมาณ 21 ล้านบาท

โดยกิจกรรมภายในงานมหกรรมสินค้า U2T to Market มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างช่องทางการตลาด สร้างการเป็นที่รู้จัก และประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพของแต่ละตำบล โดยประกอบด้วย ตำบลตัวอย่าง 15 ตำบล และยังมีตำบลหรือพื้นที่ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมงานในการพัฒนาสินค้า ทั้งที่เป็นของใช้ และของกิน ที่ผลิตจากวัตถุดิบสะอาด ปลอดภัยในท้องถิ่น จำนวนรวมกว่า 30 บูธ และยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ได้รับกายกระดับ ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงผลิตบรรจุภัณฑ์ สื่อประชาสัมพันธ์ โดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ จาก 170 ผลิตภัณฑ์ การนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อวีดีทัศน์แสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ การเสวนา การแสดงบนเวที และกิจกรรมร่วมชิงโชครับของรางวัลมากมาย ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566
///////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสรีธรรมราช
11 มีนาคม 2566