จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. โค้งสุดท้าย Big Day พร้อมกันทั้ง 23 อำเภอทั่วจังหวัด ตั้งเป้าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 80 %วันนี้(9 พ.ค.66) ที่ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กลุ่มพลังมวลชนจากทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โค้งสุดท้าย หรือ Big Day โดยเริ่มขบวนจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้เส้นทางถนนราชดำเนินไปยังศาลาประดู่หก ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมากถึง 10 เขตเลือกตั้ง และจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มากถึง 1,220,793 คน การจัดกิจกรรมวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เพื่อให้ภาพรวมของการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพลังเสียงที่มีคุณภาพ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และที่สำคัญจำนวนบัตรเสียลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 3 อันเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันทั้งประเทศ เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประชาชนมีความสนใจและตื่นตัวในทางการเมืองอย่างสูง อันเป็นการร่วมกันสร้างการเมืองคุณภาพตามเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง

ขณะที่ นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่ามีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ในการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนนสองใบ เพื่อเลือกผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตได้ 1 ใบ เลือกพรรคที่ชอบ 1 ใบ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โค้งสุดท้าย (Big Day) ของจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมกันทั้งประเทศ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3 รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด.