การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับพันธมิตรและชุมชน ถวายกฐินสามัคคี ณ วัดพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

06
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีถวายกฐินสามัคคี ณ วัดพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยมีนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการถวายกฐินสามัคคี ททท. ร่วมด้วย นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร สายการบินไทยเอเชีย พันธมิตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช พนักงาน ททท. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ รวมกว่า 150 คน ณ วัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ยอดเงินทอดกฐิน จำนวน 1,978,973 บาท หลังจากเสร็จพิธี ทางคณะก็ได้เดินทางทัศนศึกษา และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
01
02
สำหรับวัดพรหมโลก เป็นวัดที่อยู่ใกล้ชุมชนท่องเที่ยวและสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ เช่น ชุมชนพรหมโลก วัดเขาขุนพนม น้ำตกพรหมโลก วังปลาแงะ ดินแดนผลไม้พรหมคีรี นอกจากนี้ครั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2502 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคยเสด็จฯ มาทรงพักผ่อนอิริยาบถที่น้ำตกพรหมโลก และก่อนเสด็จฯ กลับ ทรงจารึกพระปรมาภิไธย ย่อ ภปร. และ สก. ไว้บนหน้าผาของน้ำตกแห่งนี้อีกด้วย
03
04
05
ทั้งนี้ สายการบินแอร์เอเชีย ยังได้จัดกิจกรรม “CSR Journey D กับ Thai Air Asia” ในชุมชนพรหมโลก โดยร่วมกันปลูกต้นลูกประพืชท้องถิ่นแห่งเขาหลวง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน สำหรับกิจกรรม Journey D เป็นกิจกรรมที่สายการบินแอร์เอเชียได้สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นการ ร่วมทำงานกับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีชุมชนต้นแบบ 4 ชุมชน ซึ่งชุมชน พรหมโลกเป็น 1 ในชุมชนต้นแบบในกิจกรรม
นอกจากนี้ ททท. ยังได้นำคณะฯ ทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวน“ส้มโอทับทิมสยาม” ถนนสายเครื่องเงิน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และกระจายรายได้สู่ชุมชน
07
08

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0