โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ อ.สิชล, ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นโครงการที่กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทาง พัฒนาให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยว และเส้นทางชมทิวทัศน์

โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ อ.สิชล, ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นโครงการที่กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทาง พัฒนาให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยว และเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) รวมถึงส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลแห่งใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (The Royal Coast) โดยโครงการฯ อยู่ในแผนพัฒนาระยะที่ 2 (จ.ชุมพร – จ.สุราษฎร์ธานี – จ.นครศรีธรรมราช – จ.สงขลา)

กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท สแปน จำกัด บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอสพีที คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ อ.สิชล, ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยเหตุนี้ จึงต้องจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น และดำเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาด้านอื่นๆ ตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลโครงการอย่างถูกต้องและกว้างขวาง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โดยที่ผ่านมาได้จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปคือ การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เพื่อนำเสนอข้อมูลสรุปแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ 2 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นอกจากนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 (ชี้แจงแนวเส้นทางและรูปแบบโครงการ) เพื่อให้ประชาชนผู้มีที่ดินอยู่ในเขตทาง ได้รับทราบรายละเอียด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวทัศวรรณ สัมพันธารักษ์ และ นางสาวปฏิมา ใช้ช่ำชอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2948 6014 โทรสาร 0 2948 6013 อีเมล์ : sichonproject@gmail.com เว็บไซต์ : www.sichon-thasalariviera.com