รถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้ ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนําร่อง : รถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

รถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้ ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนําร่อง : รถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้ ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนําร่อง : รถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวต้อนรับในฐานะหน่วยจัดกิจกรรม มีนางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยคณะนักวิจัยของโครงการวิจัย “การ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนําร่อง : รถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้” ซึ่งได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยให้ทุน บพข. ในประเด็นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกิจกรรมการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนําร่อง สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง-กันตัง ซึ่งกําหนดจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 โดยการดําเนินโครงการวิจัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สําคัญ คือ การพัฒนา และออกแบบเส้นทางรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟ เพื่อให้เกิดการกระจายการ ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟไปสู่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในพื้นที่ภาคใต้ โดยการขับเคลื่อนงานครั้งนี้ มุ่งเน้นเชื่อมโยงการทํางานร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “กิจกรรมการทดสอบ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนําร่อง นครศรีธรรมราช-ทุ่งสง-กันตัง” ในวันนี้ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่สําคัญของภาคใต้ ซึ่งมีทรัพยากรด้านการ ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและหลากหลาย ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ของผู้คนที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งมีมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว ได้มาเยือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถไฟ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานีรถไฟ ที่สําคัญๆ อยู่หลายจุด เช่น สถานีชุมทางทุ่งสง สถานีรถไฟวัดธาตุน้อย สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช เป็น ต้น ซึ่งการเดินทางโดยรถไฟมายังพื้นที่นครศรีธรรมราชจะสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ในพื้นที่ได้อย่างมากมาย รวมไปถึงยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดอื่นๆ เช่น จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา เป็นต้น โดยการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟเป็นสิ่งที่น่าใจและจะสามารถส่งเสริมให้ เกิดการกระจายตัวของเศรษฐกิจลงสฟู่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟใน เส้นทาง นําร่อง : รถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้” ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการ พัฒนาการท่องเที่ยวให้กับพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

โดยหลังพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการ เดินขึ้นรถไฟ ร่วมถ่ายรูปกับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกิจกรรมการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนําร่อง สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง-กันตัง โดยในการเดินทาง รถไฟจะแวะพักรับฟังบรรยายสรุปประวัติเส้นทางรถไฟ ณ สถานีรถไฟทุ่งสง แล้วออกเดินทางต่อไปยังสถานีกันตัง พักชมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรัง 1 คืน และเดินทางกลับจังหวัดนครศรีธรรมราช.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0