ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครฯ จัดกิจกรรมวันครู ระลึกถึงพระคุณครูผู้สร้างศิษย์ให้มีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครฯ จัดกิจกรรมวันครู ระลึกถึงพระคุณครูผู้สร้างศิษย์ให้มีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ

ครุศาสตร์จัดกิจกรรมวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณครูที่ทำหน้าที่ในการสั่งสอนศิษย์และพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ในวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (โรงอาหารหลังเก่า) ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการหล่อหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ที่จะก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ครู คือผู้สร้างคนให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถของสังคม ผู้เป็นครูจำเป็นต้องมีทั้งความรู้และความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ อดทน และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อศิษย์และคนทั่วไป ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสวันครูเวียนมาถึงในครั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้จัดงานวันครูขึ้นเช่นทุกปีที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นการเชิดชูเกียรติของครู ในวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (โรงอาหารหลังเก่า) กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าอาคาร 12 เวลา 08.30 น. ต่อด้วยกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แด่ครูผู้วายชนม์ ส่วนกิจกรรมวันครูเริ่มเวลา 08.00 น. – 12.00 น. เริ่มจากพิธีบูชาพระรัตนตรัย การกล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณ พิธีมอบโล่แด่อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พิธีมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มอบทุนการศึกษา