เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแถลงข่าว “เปิดตัวการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแถลงข่าว “เปิดตัวการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล”

ดร.โจ กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงข่าว “เปิดตัวการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล” โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช “AI in City Schools by KMITL and Nakhon City” ณ ห้องอรพินท์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นําโดย ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้นําเทคโนโลยี Al มาใช้ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ซึ่งเทคในโลยี Al มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนําไปใช้ในด้านการศึกษาแบบไร้ขีดจํากัด ด้วยการผสานรวมเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย Al เข้ากับการเรียนการสอน ครูผู้สอนสามารถมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นสําหรับนักเรียน ทําให้การศึกษาเข้าถึงได้มากขึ้นมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดําเนินการเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0