เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแถลงข่าว “เปิดตัวการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล”

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแถลงข่าว “เปิดตัวการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล”

ดร.โจ กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงข่าว “เปิดตัวการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล” โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช “AI in City Schools by KMITL and Nakhon City” ณ ห้องอรพินท์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นําโดย ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้นําเทคโนโลยี Al มาใช้ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ซึ่งเทคในโลยี Al มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนําไปใช้ในด้านการศึกษาแบบไร้ขีดจํากัด ด้วยการผสานรวมเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย Al เข้ากับการเรียนการสอน ครูผู้สอนสามารถมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นสําหรับนักเรียน ทําให้การศึกษาเข้าถึงได้มากขึ้นมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดําเนินการเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.