เชฟรอน ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ปิดเทอม มาเติมวิทย์” ปี 2

เชฟรอน ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ปิดเทอม มาเติมวิทย์” ปี 2

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายปิยนัยย์ กลิ่นน้อย ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศ เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบงบประมาณจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุน โครงการค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน “ปิดเทอม มาเติมวิทย์” ปี 2 ภายใต้หัวข้อ “ENJOY SCI BY CHEVRON” โดยมีนายบุญเลิศ เกตุกษัตริย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะครู ผู้ปกครอง และน้องๆ เยาวชนผู้เข้าร่วมค่ายฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดที่จัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ค่าย “ปิดเทอม มาเติมวิทย์” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน

นายบุญเลิศ เกตุกษัตริย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช กล่าวว่า “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ขอขอบคุณเชฟรอน ที่สนับสนุนงบประมาณโครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้นำวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตต่อไป โดยค่ายฯ ในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางให้กับเยาวชนสามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อาทิ กิจกรรมเสื้อมัดย้อมและสมุดทำมือจากกระดาษใยกล้วย การเยี่ยมชมอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน และกิจกรรม STEM ROBOT”

นายปิยนัยย์ กลิ่นน้อย ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “เชฟรอนได้ทำงานร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดเสมอมา เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาโดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเพื่อสังคมที่เชฟรอนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาเชฟรอนได้ร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ จัดสร้างและติดตั้งนิทรรศการพลังงานล้านปี เมื่อปีพ.ศ. 2565 และการพัฒนานิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก ในปีพ.ศ. 2566 และในครั้งนี้ เชฟรอนต้องขอขอบคุณศูนย์วิทย์ฯ ที่เปิดโอกาสให้เราได้ร่วมสนับสนุนการจัดค่ายนี้อีกครั้ง ซึ่งเป็นค่ายที่มีประโยชน์ ได้รับความสนใจและการตอบรับจากเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างดี และยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย”

โครงการค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน “ปิดเทอม มาเติมวิทย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยในปีนี้มีนักเรียน จำนวน 69 คน จากสถานศึกษากว่า 22 แห่ง จากทั้งกรุงเทพมหานคร ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม แนวทางการจัดค่ายในปีนี้ ได้บูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วม นอกจากจะได้เรียนรู้อย่างสนุกแล้ว ยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างโรงเรียนและต่างจังหวัดอีกด้วย