ผลงานยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

574111
วันนี้ ( 23 ธ.ค.62) ยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 8 คน เดินทางมาอวยพรปีใหม่ ปี 63 กับหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนสื่อมวลชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะตัวแทนยุวทูตของการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ด.ญ.มุทิภัชร เตือนวีระเดช (น้องออร่า)โรงเรียนรัตนศึกษา, ด.ญ.พัฒน์นรี เตชสิรินารี (น้องปาร์มี่)โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก, ด.ญ นภัสกร แร่ทอง (น้องอินท์) โรงเรียนตันติวัตร, ด.ญ. กชพรรณ สังข์ทอง (น้องพลอย) โรงเรียนตันติวัตร, ด.ญ. กมลเนตร จินดาพันธ์ (น้องโฟกัส) โรงเรียนรัตนศึกษา, ด.ช. ธีรัตม์ อัศวเรขา (น้องปุ๊บปั๊บ) โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง, ด.ญ. วริศรา จารุภูมิ (น้องโฟร์ท)โรงเรียนทุ่งสง, ด.ญ.พลอยบุศรินทร์ คุณชน (น้องเจนนี่) โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
574102

574103

574104

574105
ซึ่งทั้ง 8 คน พร้อมที่จะทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุด เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่าง ๆ ตลอดจนสินค้าพื้นเมืองที่มีการผลิตขึ้นในชุมชน ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประเทศไทย ด้านความงามของธรรมชาติ รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
574106

574107

574108

574109
ตลอดจนกิจการอย่างอื่นอันจะเป็นการเชิญชวนให้มีการเดินทางมาท่องเที่ยวไทย ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวในทางที่ถูกต้องและส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่ามิตรภาพของคนไทย และเพื่อให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า รักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
574110

574112