เมืองคอนประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

82632581_3471363876268538_2928992770443968512_o81776030_3471363962935196_8135058673014669312_o
วันนี้(14 ม.ค.63) ที่ห้องบงกชรัตน์ 2 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564

สำหรับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบ ทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัด โดยมีความสอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
82128340_3471364022935190_5285067595437834240_o82336443_3471363886268537_2847474999835492352_o
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด องค์กรด้านคนพิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการประขุมในครั้งนี้ จะทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ที่ผ่านมาว่า มีบางประเด็นใดบ้างที่ยังไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
82927360_3471363832935209_8834253699258777600_o
นอกจากนี้ ยังเป็นการทบทวนและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขถึงข้อจำกัดในภารกิจงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานตลอดทั้งในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และปัญหาเกี่ยวกับองค์กรด้านคนพิการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมีจำนวนน้อย ส่งผลให้ไม่สามารถเสนอขอรับงบประมาณในการจัดทำโครงการเพื่อให้คนพิการได้รับประโยชน์และเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายได้ด้วย