งานวิจัยและพัฒนาBiocha ฟื้นฟูปรับสภาพดินและเพิ่มความชื้นให้กับสวนทุเรียน “สายพันธุ์พื้นเมืองหลง-หลิน

งานวิจัยและพัฒนาBiocha ฟื้นฟูปรับสภาพดินและเพิ่มความชื้นให้กับสวนทุเรียน “สายพันธุ์พื้นเมืองหลง-หลิน สวนพ่อเลี้ยงของคุณสิทธิเดช”
ในเครือข่ายของ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช)
540512540515
สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใน กมธ.อววน.วุฒิสภาได้ลงพื้นที่ดูงานวิจัยและพัฒนาชุมชนสร้างนวัตกรรมและสร้างเศรษฐกิจภูมิภาค กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยนักวิจัยและพัฒนา ดร.พจนี แสงมณี รอง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จันเพ็ญ ชุมแสง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
540511540514
“เป็นงานวิจัยปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนใช้ Biocha เป็นการใช้ถ่านฟื้นฟูพัฒนาที่ดินที่เป็นกรดและเพิ่มความชื้นให้กับต้นทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองหลง-หลิน”
“เป็นงานวิจัยปฏิบัติการการเพิ่มขีดความสามารถของการช่วยเหลือตนเองของเกษตรกรทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อีกทางหนึ่งอย่างยั่งยืน”
540515

540516

540517

540518
นายขุน เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม