โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว มหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว มหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2563
874573874574
วันนี้ (31 ก.ค.63) ณ บริเวณสนามกีฬาตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 8 เป็นประธาน เปิดงานมหกรรมวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2563 ร่วมกับ นายไตรรงค์ ใจสบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมาชิกสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
874577874584
พิธีเปิดโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยว ในวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง บูรณาการร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท.จำกัด บริษัทท่าเรือขนอม จำกัด สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขนอม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขนอม และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเกษตร บริการวิชาการ ฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมถึงประชาสัมพันธ์อำเภอขนอมให้เป็นที่รู้จักและเป็นเมืองท่องเที่ยว
874583874582
การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท.จำกัด เป็นเงินจำนวน 175,000 บาท และจากบริษัทท่าเรือขนอม จำกัด เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถ จากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0