พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้องถิ่นท้องที่อำเภอทุ่งสงขานรับ เดินหน้า ลงนาม MOU การดำเนินงานชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้องถิ่นท้องที่อำเภอทุ่งสงขานรับ เดินหน้า ลงนาม MOU การดำเนินงานชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
S__5906482S__5906479
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนใช้ในครัวเรือน ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างจิตวิญญาณรักสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนสีเขียว ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยใช้ขยะในครัวเรือนทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมการ “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” ใช้วัสดุเหลือใช้ในบ้านเป็นอุปกรณ์ปลูกผัก โดยมี นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจตุพล ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ อาทิ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด (SCG) ภาคประชาชน องค์กรสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตลอดจนนางสาวนวภัทร หอมหวน พัฒนาการอำเภอทุ่งสง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง เข้าร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมการลงนามฯ ครั้งนี้ด้วย
S__5906485
โดยมีกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ จำนวน 13 ตำบล (1 เทศบาลเมือง 4 เทศบาลตำบล 8 องค์การบริหารส่วนตำบล) ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนนายอำเภอทุ่งสง และพัฒนาการอำเภอทุ่งสง เป็นสักขีพยาน การมอบถังขยะเปียก แก่ผู้นำชุมชนตำบลที่วัง บูธแสดงกิจกรรม “แลกขยะชุมชน” หมู่ที่ 7 ตำบลที่วังการทอดผ้าป่า เพื่อจัดซื้อเทริดมโนราห์ให้โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ตำบลที่วัง นิทรรศการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน” การปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) และปลูกผักแปลงสาธิตชุมชน เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านธารทิพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง
S__5906492
การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ดำเนินการขับเคลื่อนระหว่าง 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2563 โดยยังคงยึดหลักการดำเนินการในระยะที่ 1 คือ จะพัฒนาใครเขาต้องเริ่มจากตัวเราก่อน ผู้นำต้องทำก่อน ผนึกกำลัง ตั้งระบบ ทำให้ครบวงจร ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน และสร้างเครือข่ายขยายผล ซึ่งเป็นแนวทางขับเคลื่อนที่เข้มแข็งและประสบผลสำเร็จแล้ว
สำหรับ เป้าหมายการดำเนินงานในระยะที่ 2 จะยิ่งเข้มข้น เพราะต้องการให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงในทุกชุมชน เริ่มจาก “ความต่อเนื่องคือพลัง” ส่งเสริมการปลูกพืชผักที่ปลูกอยู่แล้วให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปลูกพืชผักเพิ่มเติมจากเดิม รวม 10 ชนิด “ทำเป็นบ้านสานเป็นกลุ่ม” ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เช่น มะนาว กล้วย มะละกอ เป็นต้น เพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินให้มีมูลค่าเพิ่ม “ชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” สร้างจิตวิญญาณรักสิ่งแวดล้อม และสร้างชุมชนสีเขียว “จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม” ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันจากพืชผักอาหารรักษ์สุขภาพ อาหารรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน นำไปสู่ “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” เกิดชุมชนเกื้อกูล สามารถดูแล ช่วยเหลือ และแบ่งปันจัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์หรือต่อยอดในรูปแบบอื่นๆ
S__9674754ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0