ม.วลัยลักษณ์ เปิดตัวหลักสูตรน้องใหม่ “เทคนิคการแพทย์นานาชาติ”แห่งแรกของไทย

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดหลักสูตรเทคนิคการแพทย์(นานาชาติ)แห่งแรกของไทย ผลิตบัณฑิตเก่งทั้งภาษาและทักษะวิชาชีพ แก้ปัญหาขาดแคลนหมอแลปในสถานการณ์โรคระบาดของโลก
MT13
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เปิดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และหลักสูตรกายภาพบำบัด เป็นแห่งแรกของภาคใต้ โดยในปีการศึกษา 2564 นี้จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรน้องใหม่ คือ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 100% เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ควบคู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการและเก่งด้านปฏิบัติการวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั่วโลก ซึ่งจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ ทำให้ทราบว่า“นักเทคนิคการแพทย์”ยังเป็นที่ต้องการของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะนักเทคนิคการแพทย์เป็นที่ผู้ตรวจวินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายนั้นติดเชื้อหรือไม่ และในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอาเซียนยังมีความต้องการผู้ประกอบวิชาชีพนี้อีกเป็นจำนวนมาก
MT2MT4
รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความโดดเด่นของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) ม.วลัยลักษณ์ คือ การเพิ่มทักษะเฉพาะทางให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน 3 ด้าน คือ 1) ทักษะทางด้านการแพทย์แม่นยำ (Prediction Medicine) 2) ทักษะทางด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และ3) ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่หลากหลายไปปรับใช้ในยุคปัจจุบันได้ และมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความลุ่มลึกในวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยในระดับยีนส์ ดีเอ็นเอ ชีวโมเลกุล และแลปอื่นๆได้ เช่น เทคโนโลยีทางด้านการเจริญพันธุ์ พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพและทำวิจัยในต่างประเทศ เมื่ออยู่ในชั้นปีที่ 4 โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มีความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ -University of Kentucky College of Medicine, USA -Far Eastern University, Philippines -Hunan University of Chinese Medicine, China เป็นต้น รวมทั้งการเชิญ Visiting professor จากสถาบันชั้นนำด้านเทคนิคการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศให้ความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น และเพื่อให้นักศึกษาสามารถจบไปทำงานได้ทั่วโลก ทางหลักสูตรจึงมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในระดับนานาชาติได้อีกด้วย
MT12MT11
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง กล่าวในตอนท้ายว่า หลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ภายใต้มาตรฐานการเรียนการสอนระดับสากล หรือ UKPSF เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความเข้มข้นทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ขอให้เชื่อมั่นว่าบัณฑิตทุกคน มีคุณสมบัติของนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความละเอียดอ่อน รอบคอบ ช่างสังเกตุและเมื่อไปทำวิจัย นักเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์จะเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ดีและประสบความสำเร็จในวิชาชีพอย่างแน่นอน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ ผู้อำนวยการโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ : 084-6474678 หรือ 075-672602 Line ID: 0846474678 e-mail: suriyan.su@wu.ac.th หรือ suriyan.phd@gmail.com สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทร.0-7567-2602-4
ประกาศไตปลา