สมาคมทหารผ่านศึกษานครศรีธรรมราช มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้หลายๆหน่วยงาน

จ.ส.อ.รุ่งวิทย์ มีภพ นายกสมาคมทหารผ่านศึกนครศรีธรรมราชและประธานสมาพันธ์สมาคมทหารผ่านศึกภาคใต้ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมทหารผ่านศึกนครศรีธรรมราช ได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล”ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารผ่านศึก”เมื่อ6ตค.2562ที่ผ่านมา และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คณะกรรมการจัดงานจึงมีมติให้สมาคมฯซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์มอบให้กับ รพ.สต.,สาธารณสุขอำเภอ,สถานีอนามัย,ชมรมทหารผ่านศึกและทหารผ่านศึกที่ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ ที่มีความต้องการครุภัณฑ์ทางการแพทย์และหน่วยงานที่ยังขาดแคลนทางการแพทย์ที่สำคัญอยู่

S__117915769
ทางสมาคมทหารผ่านศึกจึงได้รายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าวไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์มอบช่วยเหลือหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว99รายการ โดยทำพิธัส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆเรียบร้อยไปแล้วเมื่อ25กย.ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของสมาคมฯด้วยดีตลอดมา มีพล.อ.ชาญประดิษฐ์ แสงนิล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ.

รับสมัคร