ม.ราชภัฏนครฯ เตรียมจ้างงาน กว่า 600 อัตรา โครงการ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” พัฒนาท้องถิ่น

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มรภ.นศ. ครั้งที่ 1/2563

มรภ .นศ.เตรียมจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 600 อัตรา ใน 30 ตำบล กำหนดรับสมัครพฤศจิกายน นี้
วันนี้ (21 ต.ค.) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการช่วยเหลือจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จำนวน 60,000 อัตราทั่วประเทศ
973155
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะรับสมัคร จำนวน 600 อัตรา ใน 30 ตำบล (พื้นที่จังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช )ประกอบด้วยตำบลหนองบัว เขาขาว ห้วยนาง ห้วยยอด ฉวาง เชียรเขา ดอนตรอ ทางพูน สวนหลวง ขอนหาด ตลิ่งชัน ท่าศาลา กะหรอ นบพิตำ นาเหรง ทอนหงส์ พรหมโลก ยางค้อม ไชยมนตรี ท่างิ้ว นาเคียน นาทราย ในเมือง บางจาก ปากนคร โพธิ์เสด็จ มะม่วงสองต้น กำโลน ท่าดี และเทพราช
สำหรับอัตราการจ้างมีดังนี้ ประชาชน จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน บัณฑิตจบใหม่ จ้างอัตรา]t 15,000 บาท/เดือน และนักศึกษา จ้างอัตรา 5000 บาท/ เดือน ระยะเวลาการจ้างจำนวน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563
973157
โดยกำหนดการจ้างงานตามภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัย สำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา มีดังนี้
1.การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทางและงบประมาณสนับสนุน จ้างนักศึกษา จำนวน 60 อัตรา และจ้างบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 30 อัตรา
2.การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาด ของ COVID และโรคระบาดใหม่การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค จ้างบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 30 อัตรา และจ้างประชาชนทั่วไป จำนวน 60 อัตรา
3.การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 60 อัตรา
973156
4.การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การยกระดับสินค้า 0TOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนาCreative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม / Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จ้างงานนักศึกษา จำนวน 60 อัตรา จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 60 อัตราและ จ้างงานประชาชนทั่วไป จำนวน 30 อัตรา
5.การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน จ้างงานนักศึกษา จำนวน 30 อัตรา บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 60 อัตรา และจ้างงานประชาชนทั่วไป จำนวน 30 อัตรา
6.การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 60 อัตรา และจ้างประชาชนทั่วไป จำนวน 30 อัตรา
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวการรับสมัครในโครงการดังกล่าวได้ในเดือนพฤศจิกายน นี้ ที่ www.nstru.ac.th
973154ประกาศไตปลา

โพส

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0