เกษตรนครศรีฯร่วมประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรสัญจร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรสัญจร ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเกษตรจังหวัดนครศรีฯได้พบปะ ให้แนวทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนงานของเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเด็นต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสินค้าเกษตร อาหารเกษตรปลอดภัย การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อส่งต่อนักท่องเที่ยว การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นต้น
921814921816
ในวันนี้ มีหน่วยงานราชการทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ สถาบันการศึกษา และสมาชิกเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากทุกอำเภอ เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ ทั้งนี้ เครือข่ายฯได้นำสินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอต่าง ๆ มาจัดแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายในเวทีการประชุมสัญจรครั้งนี้ โดยให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรดึงศักยภาพของพื้นที่ในมิติต่าง ๆ มาแสดงให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ สัมผัส การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ลดการทำเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยว หันมาทำเกษตรผสมผสาน หรือทำสวนสมรมตามศาสตร์พระราชา ให้เป็นที่เรียนรู้ดูงานให้ได้ ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง
921817921818
อย่างไรก็ตาม การจัดงานในวันนี้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีศักยภาพและความพร้อม หากทุกกลุ่มร่วมสร้างความเข้มแข็ง จับมือไปด้วยกันในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ก็จะยังความสำเร็จตามเป้าหมายด้วยกันอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้นางจริยา หาญนิวัติกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการงบจังหวัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 2,892,500 บาท ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a