รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีถวายสักการะ และวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

S__36135006S__36135007ggg
วันนี้ ( 25 พฤศจิกายน 2563) เวลา 0915 นาฬิกา ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี วรพล วรพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานใน พิธีถวายราชสักการะ และวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และพิธีสงฆ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำตรวจ หน่วยงานเอกชน ,นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชน , และ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีฯ
S__36135015S__36135017 g
กองทัพภาคที่ 4 มอบให้มณฑลทหารบกที่ 41 จัดพิธีถวายราชสักการะ และวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ่าอยู่หัว และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งทรงพระราชทานกำเนิดหน่วยทหารเป็นหน่วยแรกขึ้นในภาคใต้ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พลตรี วรพล วรพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2423 เมื่อ 17 มกราคม 2437 ทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยายศเป็น สยามมกุฎราชกุมารแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระราชพิธีสถาปนาที่กรุงเทพมหานคร เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติต่อจากพระบรมชนกนาถ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453
S__36135019S__36135018 gg
พระราชกรณียกิจที่สำคัญ อาทิ ด้านการปกครองประเทศและการทำนุบำรุงประเทศ ทรงปรับปรุงการปกครองแผ่นดิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทรงพระราชทานพระบรมราโชบาย โดยโปรดให้ตราข้อบังคับ สำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดแบ่งเป็นจังหวัดมณฑลและภาคยังได้ทรงจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทรงริเริ่มจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อให้พลเรือนได้มีโอกาสรับการฝึกหัดวิชาทหารไว้สำหรับเป็นหน่วยสนับสนุนกองทัพ เมื่อยามที่ประเทศมีภัยสงคราม นอกจากนี้ทรงตั้ง กองลูกเสือ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมให้กุลบุตรของชาติ พร้อมที่จะบำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
S__36135020S__361350211016604
ส่วนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทรงตั้ง “รร.ข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล่าเจ้าอยู่หัว ” เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ.2458 ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการ ยก รร.ดังกล่าว ขึ้นเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ส่วนด้านประเพณี วัฒนธรรมและวรรณคดี โปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันติวงศ์ พ.ศ. 2467 ให้มีการใช้นามสกุล ให้มีกรตั้งคำนำหน้าสตรี . การใช้พุทธศักราช (พ.ศ.) และที่สำคัญคือ พระราชทานแบบธงชาติ ประกอบด้วย แถบสีน้ำเงิน สีขาว และสีแดง เป็น 5 ริ้ว ดังที่ปรากฏเห็นเช่นปัจจุบัน ได้พระราชทานนามว่า “ธงไตรรงค์”
S__36135023S__36135022
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอยู่ในราชสมบัติเป็นเวลา 15 ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2468 รวมพระชนมายุได้ 45 พรรษา และ พระองค์ ได้พระราชทานกำเนิด หน่วยทหารค่ายวชิราวุธขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2494 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานนาม ให้ค่ายทหารแห่งนี้ว่า “ค่ายวชิราวุธ ”
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a7c9c44b7-f4ae-4b75-b61b-c82805154d608ebdb7f1-fa79-466e-9a57-8e2c9172121a
…………………………………………………….

กฤษญา ครุฑธามาศ ข่าว/ พิมพ์ /ทาน 25 พ.ย.63

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0