รพ.มหาราช เมืองคอน เตรียมจัดกิจกรรม“ Run For Charity Maharaj Nakhonsi” เดิน – วิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดล ครั้งที่ 3

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อม นายแพทย์เอกชัย ศิริพานิช
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณจิมมี่ ชวลา คุณสมจินต์ จ่างทอง ร่วมแถลงข่าวการเตรียมจัดกิจกรรม “Run For Charity Maharaj Nakhonsi” งานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดลครั้งที่ 3 โดยมีคณะแพทย์ ,ทันตแพทย์ ,เภสัชกร ,พยาบาล ,นักศึกษาแพทย์ ,บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม

457133

สำหรับการจัดกิจกรรม “Run For Charity Maharaj Nakhonsi” งานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดลครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 รวมทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ตลอดทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เป็นการประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาลของรัฐบาล  และเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศด้วย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม การบำเพ็ญประโยชน์ การเสียสละ รับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อการเป็นแพทย์ของแผ่นดินในอนาคต ดังพระดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
457017
กิจกรรม Run For Charity Maharaj Nakhonsi งานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดลครั้งที่ 3 จัดขึ้น ในวันที่อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น. กำหนดเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน แบ่งประเภทการวิ่ง คือ Fun Run ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และ Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัครจำนวน 350 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ 1 ตัว และเหรียญรางวัล 2,500 คนแรกที่เข้าเส้นชัย จุดเริ่มต้นและเข้าสู่เส้นชัยจากสวนสุขภาพบ้านม่วง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ,สามแยกนาหลวง พร้อมชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามยามเช้า

457134
รายได้จากค่าสมัครและจำหน่ายเสื้อที่ระลึกจะนำไปซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อประโยชน์ของประชาชน ที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Run For Charity Maharaj Nakhonsi งานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดลครั้งที่ 3 ในวันที่อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 นี้ ติดต่องานประชาสัมพันธ์ 075-340 250 ต่อ 1011
457131
457138
457135
457137
457148

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0