รมว.อว. นัดประชุมขับเคลื่อนโครงการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

10462231046224
วันนี้(16 ธ.ค.63) ณ ห้องทับทิม 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.สมปองรักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พื้นที่ภาคใต้
10462211046222
โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย โดยกระทรวง อว. ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยใช้องค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดโดยบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาและเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงจัดตั้…
1046225
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0