งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT “2 ทศวรรษ SCT 20 ปีแห่งความภาคภูมิใจ”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

PLE_3931
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT ตามแนวคิด “2 ทศวรรษ SCT 20 ปีแห่งความภาคภูมิใจ” วิทยาลัยฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 โดยคุณเอกกร ตันติอุโฆษกุล จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปีเต็ม ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป
PLE_3254
ภายในงานมีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เพื่อเสริมสิริมงคลแก่บุคลากร และผู้ร่วมงาน พิธีมอบเหรียญที่ระลึกโดยท่านศาสตราจารย์นิตย์ศรี แสงเดือน อธิการบดีคนปัจจุบัน แก่บุคลากรที่ร่วมพัฒนาวิทยาลัยฯ ครบ 20 ปี จำนวน 13 คน
PLE_4094
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีพล เจาะจิตต์ อดีตอธิการบดี แก่ศิษย์เก่าดีเด่นทรงคุณค่า ทั้งทางด้านสาขาวิชาชีพและด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับเกียรติจากคุณเอกกร ตันติอุโฆษกุล ผู้รับใบอนุญาต ให้เกียรติเป็นผู้มอบมอบแก่ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากว่า 30 แห่ง
แบนเนอร์ 2

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0